Ważne informacje

Informacja dla rodziców  dotycząca odpłatności za żywienie

W związku z reorganizacją zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w  miejskich placówkach oświatowych uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za obiady dla uczniów, kadry pedagogicznej oraz pracowników tych placówek można znaleźć na stronie internetowej Limanowskiego Domu Kultury pod adresem: https://www.ldk.limanowa.pl/191/kuchnie.

Prosimy o zapoznanie się z kryteriami przedmiotu Wychowanie Do Życia W Rodzinie

wychowanie do życia w rodzinie

 

Regulamin Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w czasie pandemii

Regulaminu Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w czasie pandemii

Procedury – sytuacje kryzysowe

Procedury-sytuacje kryzysowe

ZSP nr 4 nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia odbywające się przed lub po lekcjach.

Informacja dla rodziców dotycząca rekrutacji do przedszkola i klas pierwszych

29 grudnia 2015 roku Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35). Najważniejsze zmiany dotyczą:

– obowiązku szkolnego dziecka od 7. roku życia, prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej dziecka od 6. roku życia,

– obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6-letniego,

– prawa dziecka w wieku od 3. do 5. roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego.

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

3. Rodzice mogą zapisać do klasy pierwszej dziecko 6-letnie, które nie uczęszczało do przedszkola. Muszą jednak uzyskać opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4. Na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

– urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej,

– urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

Dyrekcja ZSP nr 4 w Limanowej

Skip to content