Ważne informacje

Procedury – sytuacje kryzysowe

Procedury-sytuacje kryzysowe

Informacja dla rodziców  dotycząca odpłatności za żywienie

W związku ze zmianą w zakresie obsługi finansowo-administracyjnej szkół od dnia 1.01.2016 roku odpłatność za żywienie na stołówce szkolnej należy uiszczać przelewem na konto:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4

ul. Reymonta 3, 34-600 Limanowa,

Bank Spółdzielczy Limanowa: 12 88040000 0000 0022 0220 0004

W opisie proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę, ilość obiadów oraz miesiąc.

UWAGA! Do uzyskania bloczków obiadowych konieczne jest pokazanie dowodu wpłaty w sekretariacie!

Jeżeli Państwa dziecko jest nieobecne w szkole i nie zje zamówionego obiadu, należy zgłosić ten fakt do sekretariatu najpóźniej do godz.9.00 danego dnia. Tylko wtedy możliwe jest odliczenie kwoty obiadu w następnym miesiącu.

Informacja dla rodziców dotycząca rekrutacji do przedszkola i klas pierwszych

29 grudnia 2015 roku Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35). Najważniejsze zmiany dotyczą:

– obowiązku szkolnego dziecka od 7. roku życia, prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej dziecka od 6. roku życia,

– obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6-letniego,

– prawa dziecka w wieku od 3. do 5. roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego.

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

3. Rodzice mogą zapisać do klasy pierwszej dziecko 6-letnie, które nie uczęszczało do przedszkola. Muszą jednak uzyskać opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4. Na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

– urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej,

– urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

Dyrekcja ZSS nr 4 w Limanowej