Regulamin korzystania z telefonów komórkowych

Przypominamy, że w naszej szkole nie używamy telefonów na przerwach! Prosimy o przypomnienie sobie regulaminu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież niezdeponowanego sprzętu elektronicznego przez uczniów.
 3. Podczas pobytu w szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych. W związku z tym:
 4. uczniowie klas 4-8 wchodząc do szkoły pozostawiają wyłączony sprzęt telekomunikacyjny na portierni, oddając go wyznaczonemu przez dyrektora pracownikowi szkoły,
 5. urządzenia przechowywane są na portierni w zamykanej szafie, w specjalnych, opisanych dla każdej klasy skrzynkach,
 6. uczeń odbiera sprzęt od wyznaczonego pracownika szkoły tylko i wyłącznie podczas przerw po zakończonych zajęciach lekcyjnych,
 7. uczniowie klas 1-3 na pierwszej lekcji oddają sprzęt telekomunikacyjny wychowawczyniom.
 8. W wyjątkowych sytuacjach, uczeń, za zgodą nauczyciela, może skorzystać z telefonu komórkowego. Fakt ten musi zgłosić  w sekretariacie.
 9. Jeżeli nauczyciel prowadzący lekcje wyrazi zgodę, uczeń może używać telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej.
 10. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły bez zgody nauczyciela jest zabronione.

Konsekwencje  nieprzestrzegania regulaminu.

 1. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych na terenie szkoły, skutkuje zabraniem wyłączonego urządzenia, a następnie przekazaniem go do depozytu w sekretariacie szkoły. Sprzęt odbierają osobiście rodzice/ prawni opiekunowie.
 2. Uczeń otrzymuje naganną ocenę z zachowania oraz negatywną uwagę do

Regulamin został opracowany na wniosek Rady Pedagogicznej po konsultacji i pozytywnym zatwierdzeniu przez Radę Rodziców w dniu 12.12.2018 r.

 

Skip to content