Organizacja pracy świetlicy szkolnej od 1 września 2020 r.

1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00-16.30.

2. Do świetlicy szkolnej mogą być zapisane tylko te dzieci, których oboje rodziców wykonuje czynną pracę zawodową lub samotnie wychowują dzieci.

3. Warunkiem zapisania dziecka do świetlicy szkolnej jest rzetelne wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

4. Ze świetlicy mogą korzystać dzieci, które czekają na rodzeństwo lub inne zajęcia odbywające się na terenie szkoły.

5. Dzieci korzystają ze świetlicy szkolnej tylko wtedy, gdy rodzice nie są w stanie zapewnić im opieki z powodu wykonywania obowiązków zawodowych.

6. W świetlicy szkolnej mogą przebywać dzieci bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych.

7. Dziecko, które poczuje się źle lub, u którego zaobserwowano objawy chorobowe zostaje poddane procedurze  obowiązującej na terenie szkoły.

8. Wychowankowie przebywający w świetlicy możliwie często myją ręce mydłem i ciepłą wodą pod nadzorem wychowawcy świetlicy.

9. Dzieci wchodzące na świetlicę szkolną myją ręce i mogą zdezynfekować jeśrodkiem znajdującym się w dystrybutorze przy drzwiach biblioteki szkolnej.

10. W miarę możliwości dzieci zachowują dystans podczas zabaw i zajęć w świetlicy szkolnej.

11. Podczas zajęć dzieci korzystają ze swoich przyborów szkolnych.

12. Wychowankowie świetlicy korzystają z zajęć na otwartej przestrzeni lub na sali gimnastycznej.

13. Sala, w której przebywają wychowankowie jest systematycznie wietrzona.

14. Z sali świetlicowej zostają usunięte zabawki i przedmioty, które trudno każdorazowo dezynfekować, np. dywany, pluszaki.

15. Blaty stołów i krzesła dezynfekowane są przed i po zajęciach.

16. Dziecko/dzieci ze świetlicy może odbierać tylko jedna osoba.

17. Osoba odbierająca dziecko/dzieci ze świetlicy szkolnej nie może wchodzić na salę
 i zobowiązana jest do zakrycia nosa i ust.

18. Osoba odbierająca dziecko/dzieci przy drzwiach świetlicy szkolnej zgłasza z imienia
i nazwiska dziecko/dzieci, które chce odebrać.

19. Wychowawca świetlicy odprowadza dziecko/dzieci do drzwi  świetlicy i przekazuje je osobie odbierającej zachowując odpowiedni dystans.

 Limanowa, dnia: 27.08.2020 r.                                   

Załączniki do pobrania tu: attachment1.2