Zapraszamy do udziału w konkursie!

Nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej mają przyjemność zaprosić uczniów klas 4-8 do udziału w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „Idiomy w ilustracjach”.

 1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej obrazującej wybrany idiom angielski oraz napisaniu w języku angielskim samego idiomu. Format pracy – A4 – technika dowolna. Propozycje idiomów do wykorzystania w pracy przedstawione są tu: Załącznik nr 2
 2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas 4-8. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy 4-6, klasy 7-8.
 3. Każda placówka ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac (jedna od uczestnika).
 4. Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić metryczkę: imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła, adres szkoły, telefon do szkoły, imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela języka angielskiego).
 5. Do prac należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 1
 6. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że jest on jej autorem i przy jej tworzeniu w żaden sposób nie zostały naruszone prawa autorskie.
 7. Ocenie podlegać będą:
  • pomysłowość,
  • walory artystyczne,
  • zastosowane techniki,
  • poprawność językowa.
 8. Komisja Konkursowa powoływana jest przez organizatorów. Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu. W skład Komisji Konkursowej będą wchodzić nauczyciele plastyki oraz języków obcych.
 9. Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymają laureaci i ich opiekunowie.
 10. Prace przechodzą na własność organizatora.
 11. Udział w konkursie jest jednoczesną akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację prac oraz nazwisk przez organizatorów.
 12. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

Prace powinny być dostarczone lub przesłane do dnia 28.02.2020 na adres Szkoły Podstawowej nr 2 ( ul. Piłsudskiego 91, 34-600 Limanowa). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9.03.2020 na stronie internetowej Organizatora (sp2.limanowa.pl) oraz przekazane drogą elektroniczną na adresy mailowe szkół laureatów konkursu. Laureaci oraz autorzy prac wyróżnionych zostaną zaproszeni wraz ze swoimi nauczycielami na uroczystą galę, która odbędzie się 17.03.2020 w Szkole Podstawowej nr 2.  

Uczniowie zainteresowani konkursem proszeni są o zgłoszenie się do pani Ewy Binek. 

Skip to content