Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW

Prosimy rodziców o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych.

Zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek przedstawiciel ubezpieczonego (rodzic/opiekun prawny) musi wyrazić zgodę na udzielenie ochrony ubezpieczeniowej jak i zgodzić się na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej. 

Skip to content